Seniorzy do rady

Jak zaktywizować osoby starsze, jakie problemy mają seniorzy i jak można je rozwiązać – w Toruniu powstanie Rada Seniorów. Miasto natomiast będzie mogło korzystać z ich wiedzy i doświadczenia.

Powołanie Rady Seniorów jest jednym z elementów finalizujących starania o utworzenie w Toruniu ciała, którego głównym zadaniem będzie podejmowanie działań mających na celu integrację toruńskiego środowiska seniorów, wzmacnianie udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej oraz reprezentowanie ich interesów. W Toruniu około jedna czwarta liczby mieszkańców to osoby „po sześćdziesiątce”. Inicjatywa utworzenia Rady Seniorów został podjęta już wcześniej, w ubiegłym roku. Była realizowana przy udziale kilku organizacji pozarządowych, zajmujących się sprawami osób starszych, w tym przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok. W ramach tej współpracy sformułowane zostały zadania dla tego gremium oraz zasady jego działania, które Prezydent Miasta Torunia przyjął w stosownym zarządzeniu powołującym radę. Jednak w trakcie procedury powoływania składu osobowego zmieniły się przepisy i tworzenie rad seniorów znalazło się w kompetencjach rady gminy. W związku z tym zgodę na utworzenie rady w Toruniu musieli wyrazić członkowie rady miasta. Zrobili to 13 lutego 2014 r., podczas 52. sesji Rady Miasta Torunia.

Rada Seniorów będzie miała charakter opiniodawczo-doradczy, konsultacyjny oraz inicjatywny. Będzie działać na rzecz walki z wykluczeniem społecznym osób starszych oraz tworzenia warunków do lepszego wykorzystania wiedzy i doświadczenia seniorów.

Członkowie rady będą mogli również opiniować oraz zgłaszać uwagi i wnioski do projektów aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Prezydenta i Radę Miasta Torunia, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów.

W skład rady będzie wchodzić od 15 do 21 osób. Przynajmniej połowa będzie miała 60 i więcej lat.

Kolejnym krokiem, po przyjęciu uchwały, będzie powołanie składu osobowego rady. Nabór prowadzono już w ubiegłym roku, na podstawie regulaminu przyjętego przez prezydenta miasta. Gdy radni utworzą Radę Seniorów zgodnie ze zmienionymi przepisami, zapytamy osoby, które wówczas zostały zgłoszone do pracy w tym gremium, o potwierdzenie swojej gotowości. Nie wątpię, że wszyscy zainteresowani z entuzjazmem przystąpią do działania.

Członkowie Rady Seniorów będą powoływani spośród: przedstawicieli seniorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych, przedstawicieli innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych, przy czym:

  • od 5 do 7 osób do składu rady wskazuje Rada Miasta Torunia,
  • od 5 do 7 osób do składu rady wskazuje Prezydent Miasta Torunia,
  • od 5 do 7 osób do składu rady pochodzi z publicznego naboru.

Członkowie Rady Seniorów będą pełnić swoje funkcje społecznie.

Post Author: redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *